Transparència

Llei 19/2013, de 9 de Desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Informació institucional
Relació de funcions
Relació de funcions
Document que explica les funcions que desenvolupa l'entitat
Normativa
Normativa
Normativa que li es aplicable
Estructura organitzativa
Estructura organitzativa
Document que detalla els membres del Consell Directiu
Organigrama
Organigrama
Detall del llistat de federacions que conformen l'assamblea general