Ètica i secret professional

Segons el nostre Reglament de règim intern, la nostra professió ens obliga a tractar els nostres alumnes i clients de manera individual i no farem ús públic de la informació que ens facilitin. Les dades personals, acadèmiques o professionals són confidencials i només en disposarem d’elles amb autorització de l’interessat/-ada en cas de necessitat per donar el millor servei.